Reklamační řád pro podnikatele (obchodní partnery)

Reklamacni-rad-podnikatel.pdf

Tento reklamační řád v souladu s obchodními podmínkami prodávajícího blíže upřesňuje práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při reklamování zboží.

KONTAKTNÍ ÚDAJE PRO PODÁNÍ REKLAMACE

Prodávající: ESCAD Trade s.r.o., IČ: 60487283

Zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 27175

Sídlo, provozovna, kontaktní adresa : U Továren 770/1b, 102 00 Praha 10

Telefon: +420 271 745 458, e-mail: obchod@escadtrade.cz

Provozní doba: Po - Pá 8:30 - 17:00 hod.

1. PRÁVA Z VAD A ZÁRUČNÍ DOBA

1.1 Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na svou osobu a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství. Pokud kupující při převzetí od dopravce zjistí, že je poškozen vnější obal, je povinen zásilku buď odmítnout nebo převzít s výhradou a skutečnost přepravci uvést do předávacího protokolu. Pokud dodatečně zjistí, že přes neporušenost obalu obsah zásilky neodpovídá přiložené faktuře nebo je poškozen, je třeba informovat obchodní oddělení prodávajícího a sepsat pro dopravce škodní protokol, postup a lhůty viz přepravní podmínky prodávajícího. Při porušení postupu a lhůt uvedených v přepravních podmínkách jdou případné škody k tíži kupujícího.

1.2 Pokud má převzaté zboží vadu (zejména nemá určené vlastnosti nebo ho nelze použít k uvedenému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost nebo jakost, neodpovídá právním parametrům apod.), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá. U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Prodávající odpovídá i za později vzniklou vadu, pokud není níže uvedeno, že je z odpovědnosti prodávajícího vyloučena.

1.3 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne v záruční době 24 měsíců od převzetí zboží, pokud u tohoto konkrétního zboží nebyla při prodeji určena výslovně záruční doba jiná. Při koupi již použitého zboží je záruční doba zkrácena na polovinu.

1.4 Kupující u prodávajícího uplatní vadu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Prodávající se zavazuje vadu, za kterou je odpovědný a která byla uplatněna v záruční době, bezplatně v přiměřené době odstranit. Pokud to není možné, umožní kupujícímu odstoupení od smlouvy a vrátí mu celou kupní cenu, případně u vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (§2002 Občanského zákoníku), místo toho poskytne kupujícímu přiměřenou slevu.

1.5 Vyskytla-li se vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (tři vady současně), pro které kupující nemůže zboží řádně užívat, může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupení od smlouvy.

1.6 Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení, mechanického poškození nebo nedodržení návodu k použití či provozování v nevhodných podmínkách (přepětí, příliš vysoká nebo nízká teplota, tlak, vlhkost, prašnost, radioaktivní prostředí, chemické výpary apod.) ani za vady způsobené živly, vandalem nebo přímo kupujícím.

1.7 Prodávající neodpovídá za vady zboží, které nebylo koupeno od něho. Nákup prokazuje kupující dodacím listem.

1.8 Prodávající zamítne reklamaci vady, pokud zjistí, že záruka byla porušena neodbornou opravou či porušením plomby nebo že vada byla způsobena neodbornou instalací nebo obsluhou, provozem neautorizovaného nebo nelegálního softwaru, zavirováním operačního systému, kyberútokem, použitím nekompatibilního příslušenství nebo se projevuje pouze v souvislosti s nimi.

2. PRAVIDLA PŘI VYŘÍZENÍ REKLAMACE

2.1 V záruční době může kupující uplatnit své právo z vadného plnění - podat reklamaci.

Je-li vada na zboží:

odstranitelná pak bude zboží podle možností prodávajícího opraveno nebo vyměněno za nový kus či bude dodáno, co chybí,

neodstranitelná (opravou ani výměnou), pak bude kupujícímu vrácena kupní cena na základě odstoupení od smlouvy, případně u vady, která není podstatným porušením smlouvy mu bude poskytnuta přiměřená sleva,

opakovaná nebo vícečetná, která znemožňuje kupujícímu řádné užívání zboží, pak bude podle přání kupujícího zboží vyměněno za nový kus nebo bude kupujícímu vrácena kupní cena na základě odstoupení od smlouvy nebo poskytnuta přiměřená sleva.

2.2 Pokud by prodávající byl s dobou opravy v nepřiměřeném prodlení, může kupující požadovat výměnu za nový kus nebo postup jako u neodstranitelné vady.

2.3 Odmítne-li nebo není-li schopen prodávající odstranit vadu věci, má kupující nárok na přiměřenou slevu z ceny, a pokud jde o vadu, pro kterou není možno zboží řádně užívat, tak na odstoupení od smlouvy.

2.4 Prodávající si vyhrazuje právo účtovat kupujícímu za neoprávněnou reklamaci poplatek ve výši 600,- Kč bez DPH.

3. POSTUP PŘI UPLATNĚNÍ REKLAMACE

3.1 Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího (případně u osoby určené k opravě) bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Oznámení může tak učinit osobně nebo elektronicky. Písemně uvede své kontaktní údaje (název, ičo, telefon, e-mail, adresu pro zpětné zaslání), číslo dodacího listu (přiloží jeho kopii), označení zboží, výrobní číslo, detailní popis závady a přihlašovací údaje do zařízení (jméno a heslo).

3.2 Kupující je povinen prokázat nákup zboží dodacím listem. Pokud bylo zboží při prodeji opatřeno výrobním číslem, musí být pro uplatnění záruky identifikovatelné a shodovat se s výrobním číslem uvedeném na předloženém dodacím listu, jinak kupujícímu právo ze záruky nevznikne.

3.3 Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání zboží prodávajícímu, při přepravě od doručení zboží prodávajícímu přepravcem.

3.4 Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní, tj. včetně příslušenství (zdroj, kabely, disk ap.). Prodávající neručí za data vyskytující se na mediích podaných do reklamace.

3.5 Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu rozhodnout o uznání (příp. neuznání) reklamace a způsobu jejího vyřízení, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení a poskytnout tyto infomace kupujícímu. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí v přiměřené lhůtě. Pokud je pravděpodobné, že lhůta přesáhne 30 dní, dohodne se s kupujícím na lhůtě, která je kupujícím z hlediska vyřízení reklamace opravou akceptovatelná jakožto přiměřená.

3.6 Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout.

3.7 Dodání zboží do reklamace je na náklady kupujícího, dodání zboží ke kupujícímu je na náklady prodávajícího.

3.8 Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou, prostřednictvím SMS nebo telefonicky. Po vyřízení reklamace vydá prodávající kupujícímu potvrzení o době a délce reklamačního řízení a odstraněné vadě.

 

V Praze dne 1.11.2017

 

Příloha:

Reklamacni-list-podnikatel.pdf

Reklamacni-list-podnikatel.doc

 

UPLATNĚNÍ REKLAMACE - reklamační list

Prodávající: ESCAD Trade s.r.o.,

U Továren 770/1b, 102 00 Praha 10,

Tel.: 271 745 458, obchod@escadtrade.cz

 

Kupující - podnikatel (obchodní partner)

Název:

Kontaktní osoba:

IČO:

Tel./mobil:

e-mail:

Adresa pro zpětné zaslání:

 

Reklamované zboží

Označení:

Výrobní číslo:

Datum prodeje:

Číslo dodacího listu (=č. faktury):

Dodané příslušenství (zdroje, kabely, ...), počet ks:

 

Podrobný popis závady:

 

 

Přihlašovací údaje do zařízení (jméno a heslo):

Datum, podpis zástupce reklamujícího:

Poznámka: Poškození při přepravě a mechanické poškození je třeba uplatnit ihned po předání zboží. Právo na záruční opravu zaniká, pokud záruční doba už skončila. Reklamace nebude uznána, pokud nelze prokázat nákup zboží resp. nesouhlasí výrobní číslo, k poškození došlo mechanickým poškozením nebo vlivem provozu v nevhodných podmínkách, byla porušena plomba nebo byl proveden zjevný neoprávněný zásah do výrobku. Za data uložená v zařízení prodávající neručí.


Za prodávajícího:

Převzal dne:

Záznam o opravě a délce reklamačního řízení:

 

 

 

Datum, podpis:

Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všeNepovolovat cookies

ESCAD Trade s.r.o.

U Továren 770/1b

Praha 10 Hostivař

Tel: 271 745 458

obchod@escadtrade.cz