Obchodní podmínky

Obchodní podmínky ke stažení zde: Obchodni-podminky.pdf ( Obchodni-podminky-platne-do-24-05-2018.pdf )

 

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.escadtrade.cz/ . Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Název: ESCAD Trade s.r.o.,
Sídlo: U Továren 770/1b, 102 00 Praha 10

 

IČ: 60487283
Zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 27175

 

Telefon: +420 271 745 458
E-mail: obchod@escadtrade.cz

 

Kontaktní adresa: U Továren 770/1b, 102 00 Praha 10
Provozovna: U Továren 770/1b, 102 00 Praha 10

Provozní doba:

Po: 8:30 - 17:00 hod.
Út: 8:30 - 17:00 hod.
St: 8:30 - 17:00 hod.
Čt: 8:30 - 17:00 hod.
Pá: 8:30 - 15:00 hod.

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím ESCAD Trade s.r.o. (dále jen "prodávající") a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

 

1.2 Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese http://www.escadtrade.cz/ (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Kupní smlouva se uzavírá prostřednictvím webového rozhraní obchodu, případně ji lze uzavřít též e-mailem nebo osobně.

 

1.3 V obchodních podmínkách se dále bude termínem
- „kupující“ označovat osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího,
- „spotřebitel“ označovat kupující, jenž je fyzickou osobou, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání,
- „podnikatel“ označovat kupující, jenž je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
Uvede-li kupující své IČ, vstupuje do smluvního vztahu jako podnikatel.

 

1.4 Zákonem daných spotřebitelských práv se podnikatel může domáhat pouze v rozsahu daném obchodními podmínkami.

 

1.5 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 

1.6 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 

1.7 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1 Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

 

2.2 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

 

2.4 Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 

2.5 Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

 

2.6 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1 Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 

3.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou velkoobchodní a jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty 21% s uvedením informace „cena bez DPH“. Při prodeji do České republiky se připočítává poplatek za elektroodpad a baterie, jehož výše je uvedena u každé položky. Instalace zboží ani montáž není součástí ceny. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 

3.3 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží a způsobem platby. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenské republiky.

 

3.4 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
- objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
- způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
- informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
Objednání může kupující provést rovněž e-mailem při uvedení údajů nutných pro identifikaci zboží, způsobu doručení a úhrady.

 

3.5 Před zasláním objednávky prodávajícímu z webového rozhraní je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Technické kroky vedoucí k provedení objednávky jsou: přihlášení -> výběr zboží -> přechod do košíku se zobrazením konečných cen včetně DPH i poplatků s možností editace -> přechod do pokladny s volbou způsobu dodání a úhrady -> volba objednat -> potvrzení volby. Ve všech fázích lze editovat registrované údaje (ikona Uživatel), navrátit se do e-shopu (klik na zboží nebo menu) a vrátit se na začátek procesu objednání (ikona Košík). Po závěrečném potvrzení objednávky obdrží kupující na svůj e-mail potvrzení objednávky s její rekapitulaci.

 

3.6 Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

 

3.7 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo zákonných důvodů.

 

3.8 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Při osobním nákupu bez předchozí objednávky vzniká smluvní vztah uzavřením kupní smlouvy.

 

3.9 Kupující obdrží doklad o uzavřené kupní smlouvě spolu s plněním v momentě jeho uskutečnění. Tímto dokladem je daňový doklad - faktura. Zároveň s ní obdrží kupující dodací list, plnící úlohu záručního listu.

 

3.10 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
- v hotovosti / platební kartou v provozovně prodávajícího na adrese sídla;
- v hotovosti / platební kartou (umožňuje-li to smluvní dopravce) na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího
- bezhotovostně prostřednictvím platebního systému, je-li webové rozhraní opatřeno platební bránou.

 

4.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 

4.3 Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

 

4.4 V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 (deseti) dnů od uzavření kupní smlouvy.

 

4.5 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen hradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

4.6 Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl.3), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

 

4.7 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Akční ceny platí do vyprodání zásob nebo po dobu časově vymezenou.

 

4.8 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – zálohový list. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu při expedici zboží a zašle / předá jej kupujícímu spolu se zbožím, na žádost kupujícího jej případně zašle též v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

4.9 Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1 V souladu s § 1829 až § 1837 občanského zákoníku má spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy uzavírané prostřednictvím prostředků komunikace na dálku nebo mimo prostory obvyklé pro podnikání prodávajícího, které je popsáno ustanoveními článku 5 obchodních podmínek. Toto právo se nevztahuje na podnikatele. V případě, že prodávající nad rámec svých zákonných povinností umožní podnikateli od smlouvy odstoupit, jsou podmínky odstoupení smluvní.

 

5.2 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

 

5.3 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy uzavírané prostřednictvím prostředků komunikace na dálku nebo mimo prostory obvyklé pro podnikání prodávajícího odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu sídla / provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího. Prodávající bez zbytečného odkladu potvrdí kupujícímu přijetí zprávy o odstoupení od smlouvy.

 

5.4 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží nabízený prodávajícím, vrátí prodávající náklady na dodání ve výši nejlevnějšího nabízeného způsobu dodání.

 

5.5 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Zboží by měl kupující vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Kupující pak odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledků nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

 

5.6 Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

5.7 V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 

5.8 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1 Možnosti a ceny dodání se řídí aktuální nabídkou prodávajícího v den objednávky. Ceník je zveřejněn na webových stránkách prodávajícího.

 

6.2 Dostupnost zboží není v e-shopu běžně uvedena. Zboží skladem je expedováno nejpozději do druhého dne. O delší dostupnosti zboží prodávající obratem kupujícího informuje. Kupující má právo odstoupit od smlouvy, pokud je prodávající s expedicí zboží v prodlení nad rámec dohodnutých podmínek. O odstoupení od smlouvy kupující informuje prodávajícího běžnými prostředky komunikace. Prodávající má právo od smlouvy odstoupit, zjistí-li, že kupujícím objednané zboží je nedostupné, kupující nesouhlasí s navrhovanou náhradou nebo náhrada jiným zbožím není možná.

 

6.3 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 

6.4 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

 

6.5 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

6.6 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat kompletnost zásilky podle přepravního listu a neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nebo jiné vážné závadě zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Pokud kupující od přepravce převezme neúplnou nebo poškozenou zásilku, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Neúplnou či poškozenou je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu obchod@escadtrade.cz , sepsat s dopravcem do 24 hodin od převzetí škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat prodávajícímu. Dodatečné reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

 

6.7 Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží upravují přepravní podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1 Pokud je kupujícím spotřebitel, řídí se práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a pro spotřebitele též § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

 

7.2 Pokud je kupujícím podnikatel, řídí se práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění reklamačním řádem prodávajícího. Odstavce 7.3 až 7.6 se neuplatní.

 

7.3 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
- se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

7.4 Ustanovení uvedená v čl. 7 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 

7.5 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující - spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, u zboží již použitého prodávaného za slevenou cenu v době dvanácti měsíců od převzetí. Pro kupujícího - podnikatele je lhůta pro uplatnění práva z vady smluvní a shoduje se s délkou lhůty pro spotřebitele, pokud u konkrétního zboží není uvedeno jinak. Pro počátek běhu záruční doby prodávající předpokládá, že kupující instaluje zboží sám, nedoloží-li prodávajícímu, že montáž prováděl třetí subjekt, montáž započala do tří týdnů od převzetí zboží kupujícím a poskytl řádně a včas k jejímu provedení patřičnou součinnost. Pak by počátkem běhu záruční doby byl den uvedení do provozu.

 

7.6 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese sídla.

 

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 

8.2 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 

8.3 Vyřizování stížností kupujícího zajišťuje prodávající prostřednictvím e-mailu obchod@escadtrade.cz . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

 

8.4 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs . Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

 

8.5 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

8.6 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

8.7 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1 Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 

10.2 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

11. DORUČOVÁNÍ

11.1 Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

 

12.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

 

12.3 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 

12.4 Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

 

12.5 Kontaktní údaje prodávajícího:
ESCAD Trade s.r.o., adresa U Továren 770/1b, Praha 10 - Hostivař, PSČ 102 00.
Tel.: 271 745 458, e-mail: obchod@escadtrade.cz

 

V Praze dne 25.5.2018

 Příloha:
Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

Vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět prodávajícímu pouze v případě, že chcete odstoupit od kupní smlouvy.

 

Prodávajícímu: ESCAD Trade s.r.o., U Továren 770/1b, Praha 10, 102 00, obchod@escadtrade.cz

 

Oznamuji, že využívám svého práva spotřebitele do 14 dnů odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku a tímto odstupuji od kupní smlouvy.

 

Popis zboží:

 

 


Datum objednání zboží:

 

Jméno a příjmení/název kupujícího:

 

Adresa kupujícího:


Číslo Vašeho účtu (nepovinné):


Datum a podpis kupujícího:
(Pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 


Vzorový formulář k dispozici zde:

Formular-pro-odstoupeni-od-smlouvy.pdf

Formular-pro-odstoupeni-od-smlouvy.doc

Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všeNepovolovat cookies

ESCAD Trade s.r.o.

U Továren 770/1b

Praha 10 Hostivař

Tel: 271 745 458

obchod@escadtrade.cz